Hvad koster en byggesagkyndig og prisen for en tilstandsrapport?

Få hurtig indsigt i tilstandsrapport pris, ejendommægler og byggesagkyndig ansvar samt hvad en energimærkning koster.
Reglerne om udarbejdelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport er til for at beskytte dig, når du overvejer at købe eller sælge en bolig“.

Købhus.dk

Byggesagkyndig kan hjælpe med tilstandsrapport – ikke køberrådgivning

Reglerne om om udarbejdelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport (kaldes også for huseftersynsordningen) er til for at beskytte dig, når du overvejer at købe eller sælge en bolig. Anvendelse af huseftersynsordningen er tæt knyttet sammen med jeres mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, men det er dog ikke lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport, og en boligsælger kan derfor selv vælge om han eller hun vil skal anvende ordningen

 

Tilstandsrapportens gyldighed

 Hvis boligsælger vælger at benytte huseftersynsordningen, kan boligkøber som udgangspunkt ikke overfor sælger påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld. Det kræver dog at køber skal fra sælger have modtaget en tilstandsrapport, der på udleveringstidspunkt ikke er mere end 6 mdr. gammel og køber skal fra sælger have modtaget en elinstallationsrapport, der på udleveringstidspunkt ikke er mere end 12 mdr. gammel. Sælger skal udlevere et tilbud på ejerskifteforsikring til køber, der skal dække de forhold, og som skal have en dækningsperiode på 5 år med option på forlængelse i op til 10 år. Tilbuddet skal forelægges køber inden købsaftalens indgåelse. Derudover skal sælger tilbyde at betale af halvdelen af  præmien på tilbudte ejerskifteforsikring. Til sidste skal sælger også orientere køber om retsvirkningerne ved huseftersynsordningen, og ikke mindst, at sælger herved har fraskrevet sig ansvar for fejl og mangler.

Tilstandsrapport priser

Byggesagkyndig pris - for en samlet pakke

En samlet pakke med tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning koster normalt omkring 9.000 kr.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten skal udarbejdes af en bygningssagkyndig og prisniveauet ligger typisk fra 4.000 – 10.000 kroner, alt efter størrelsen og alder på din bolig

Energimærke

Udarbejdelse af energimærket koster normalt mellem 3.000 og 6.000 kr.

Ejerskifteforsikring

Sælgers udgift til betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringen er ofte mellem 4.000 og 12.000 kr. ved salg af en hus.
Pris på byggesagkyndig og tilstandsrapport

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring

Det er i den forbindelse vigtig at pointere, at en boligsælger ikke kan fraskrive sig ansvar for fejl og mangler ved boligen på anden måde end ved anvendelse af huseftersynsordningen. Derudover skal der være tale om en ejendom, der hovedsageligt har været brugt af sælger til beboelse eller som hovedsagelig skal bruges af køber til beboelse. Har sælger har ikke brugt ejendommen hovedsagelig til beboelse, men hvis køber vil bruge den hovedsagelig til beboelse, så kan sælger dog stadig benytte sig af en ansvarsfraskrivelsen ved anvendelse af huseftersynsordningen

Det kræver dog at følgende dokumenter er udleveret til køber.

1. Gyldig tilstandsrapport

2. Gyldig elinstallationsrapport:

3. Tilbud om ejerskifteforsikring

4. Tilbud om at betale halvdelen af den tilbudte præmie, også selvom køber finder et billigere eller dyrere tilbud på samme type forsikring hos et andet forsikringsselskab

5. Oplysning til køber om retsvirkningerne af huseftersynsordningen

 

Ejerskifteforsikring

Sælgers tilbud om betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringen skal være skriftligt og indeholde et bindende tilbud med en rimelig acceptfrist, og en meddelelse fra et forsikringsselskab om følgende.

På hvilke vilkår I er dækket, hvis I tegner en ejerskifteforsikring på boligen, som i mindst 5 år efter overtagelsesdagen og med mulighed for forlængelse til i alt mindst 10 år, dækker.

Herunder at I er dækket i forhold til:

1. Fejl ved bygningernes fysiske tilstand, der var til stede ved køberens overtagelse af ejendommen, og som ikke er nævnt eller er klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten eller er opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse.

2. Manglende eller nedsat funktion af og ulovlige forhold ved bygningernes elinstallationer, der var til stede ved køberens overtagelse af ejendommen, og som ikke er nævnt eller er klart forkert beskrevet i elinstallationsrapporten eller er opstået efter elinstallationsrapportens udarbejdelse.

Pris på byggesagkyndig og tilstandsrapport

Hvornår er sælger fri for sit ansvar?

Når I får udleveret en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport fra ejendomsmægleren, så er det formentlig fordi, at sælger gerne vil fraskrive sig sit sælgeransvar. Sælger vil som udgangspunkt være fri for ansvar (kun fysiske mangler indenfor husets fire vægge og ikke retlige mangler), hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. Køber har modtaget en tilstandsrapport, som ikke er mere end 6 måneder gammel

2. Køber har modtaget en elinstallationsrapport, som ikke er mere end 1 år gammel

3. Køber samtidig har modtaget tilbud på en ejerskifteforsikring

4. Køber har modtaget tilbud fra sælger, om at sælger betaler halvdelen af præmien på den tilbudte 5-årige forsikring.

 

Hvornår er sælger ansvarlig for fejl og mangler?

Sælger kan dog ifaldes ansvar for mangler ved den faste ejendom, selvom sælger har fået udarbejdet tilstandsrapport, og handlen er omfattet af huseftersynsordningen, hvis:

1. Der er forhold på ejendommen, som strider mod en servitut eller offentligretlig forskrift – ulovlige bygningsindretninger (uanset om sælger kender til forholdet eller ej) f.eks. ulovligt opført havestue

2. Sælger har givet en garanti om det pågældende forhold

3. Sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt i forbindelse med handlen, fx fordi sælger ikke har overholdt sin loyale oplysningspligt

4. Der er mangler ved kloakstikledningen fra ydersiden af bygningens fundament, som ikke burde være opdaget af den byggesagkyndige.

Læs mere om tilstandsrapport pris mv. nederst på denne side under opsummeringen.

Pris på byggesagkyndig og tilstandsrapport

Ejendomsmæglers ansvar overfor sælger

Ejendomsmægleren skal i forbindelse med indgåelse af formidlingsaftalen (rådgive sælger):

1. Rådgive sælger om behov og mulighed for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, herunder at ejendomsmægleren har rådgivet sælger om mulighed for at vælge bygningssagkyndig mv.

2. Rådgive sælger om behov og mulighed for at oplyse køber om ejerskifteforsikring mod skjulte fejl og mangler.

3. Henvise sælger til, hvor informationsmateriale om tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og energimærkning m.v. kan findes f.eks. boligejer.dk.

Hvad er ejendomsmæglerens ansvar overfor køber?

Ejendomsmægleren skal forud for indgåelse af købsaftale (oplyse køber om):

1. Oplyse køber om rapporten fra en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, hvis en sådan foreligger

2. Oplyse køber om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, hvis en sådan ikke foreligger

3. Oplyse køber om muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring mod skjulte fejl og mangler og

4. Henvise køber til, hvor informationsmateriale om tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og energimærkning m.v. kan findes.

Pris på byggesagkyndig og tilstandsrapport

Hvad må ejendomsmægleren hjælpe med?

Det er  vigtig at pointere, at ejendomsmægleren ikke må indgå aftale om rekvirering af nedenstående dokumenter på vegne af sælger:

  1. Tilstandsrapport
  2. Elinstallationsrapport
  3. Energimærkning
  4. Foretage afregning af disse

 

Byggesagkyndig  og ansvar

Det er den byggesagkyndigs ansvar, hvis tilstandsrapporten er mangelfuld eller forkert på væsentlige punkter, kan køber gøre den byggesagkyndige ansvarlig og kræve erstatning

Det er særligt relevant, hvis køber ikke har tegnet en ejerskifteforsikring og derfor ikke har andre til at dække skaden. Køber skal gøre sit krav gældende mod den byggesagkyndige senest 5 år efter overtagelsen eller maksimalt 6 år efter rapporten blev skrevet. Det samme gælder, hvis elinstallationsrapporten er mangelfuld. Her kan køber gøre elinstallatøren ansvarlig og kræve erstatning.

Læs mere om tilstandsrapport pris mv. nederst på denne side under opsummeringen.

Pris på byggesagkyndig og tilstandsrapport

Byggeteknisk gennemgang, hustypebeskrivelse og huseftersynordningen

Hvilke oplysninger angående tilstandsrapport, byggeteknisk gennemgang og energimærkning skal være med i salgsopstillingen?

  • Skal oplyses i feltet oplysning om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning i salgsopstillingen, hvis der er forhold i tilstandsrapporten som er nødvendige at udbedre
  • Hvis der i tilstandsrapporten angives et overslag over udgifter til udbedring af skader, skal følgende tekst indsættes: “Der foreligger overslag over udbedringsudgifter”.

 

Hvad er en hustypebeskrivelse og kan denne få indflydelse på købers ejerskifteforsikring?

  • Hustypebeskrivelse er en generel beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved den hustype, tilstandsrapporten vedrører. Overordnet skal køber blive bedre til at forstå, at tilstandsrapportens hensigt er at sammenligne det aktuelle hus med et hus af samme type, og derfor skal vedlægges tilstandsrapporten. Hustypebeskrivelsen har ingen indflydelse på ejerskifteforsikringen

 

Anvendes huseftersynsordningen ved køb af ejerlejlighed eller ideelle anparter?

Ejerlejlighed: Anvendes sjældent, idet det ofte er en kostbar affære. Der skal laves en tilstandsrapport på fællesejet samt en på selve lejligheden. Ofte fravælger sælger ordningen, hvilket medfører at sælger har et fuldt sælgeransvar.

Ideel anpart: Muligt, med der skal dog laves tilstandsrapport på begge anparter.

Pris på byggesagkyndig og tilstandsrapport

Hvad koster en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er gyldig, hvis ikke den er 6 mdr. gammel på udleveringstidspunkt.

Mens en elinstallationsrapporten er gyldig, hvis ikke den er 12 mdr. gammel på udleveringstidspunkt.

Forsikringstilbuddet er derimod gyldig, hvis det ikke har været udnyttet og stadig er gældende fra forsikringsselskabet. Har det været anvendt, vil sælger normalt kunne få et nyt tilbud uden videre.

Tilstandsrapport pris

Hvad koster en tilstandsrapport, byggeteknisk gennemgang og energimærkning?

Tilstandsrapport pris – Selve tilstandsrapporten skal udarbejdes af en bygningssagkyndig og prisniveauet ligger typisk fra 4.000 – 10.000 kroner, alt efter størrelsen på boligen og i nogle tilfælde også bygningens alder.

En byggesagkyndig kan hjælpe med en samlet pakke med tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning. Pakken koster normalt omkring 9.000 kroner, mens udarbejdelse af energimærket alene koster mellem 3.000 og 6.000 kroner. Sælgers udgift til betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringen er ofte mellem 4.000 og 12.000 kroner ved salg af en hus.

Hjælp med køberrådgiver

Læs mere om udgifter ved at købe bolig

Læs mere om køberrådgivning

Vent ikke længere. Få køberrådgivning allerede i dag!